صفحه دیفیس تایپ 2 :: V i R u s Ʒ²

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

Virus 32

💢 دوستانم بی دفاع و دشمنانم بی جواب نخواهند ماند 💢

-->
آخرین نظرات

صفحه دیفیس تایپ

کد های صفحه :

<!--Virus32 Team-->
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta content="MSHTML 6.00.2900.2180" name="GENERATOR"><title>____________Terminator & Virus32 Team
_______[__</title></head><body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart="return false" onunload="alert(' You Will Be The NexT .... !!!!! ');" style="background-position: 0pt 23px;" onload="writetext()" alink="00FF95" background="" bgcolor="#000000" link="orange" text="#167715" vlink="orange">
<center>
<table width="80%">
<tbody>

<tr>
<td>
<p>
<table align="center" cellpadding="10">
<tbody>
<tr bgcolor="black">
<td>
<style type="text/css"> {
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 0pt; PADDING-left: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Lucida Console, Courier, Monotype; TEXT-ALIGN:LEFT
}
</style>
<!--Terminator-->
<p></p>
<script language="JavaScript">
msg = new Array(); //strings written in screen
msg[0] = "<h2><font size=30>=================================</font><br><font color='#00FF00' size=30><u>Hacked By Terminator</u></font></h2>";
msg[1] = "<b>We are : <font face='Courier' color='#00FF00'>Termitaor & Virus32 Team </font>";
msg[2] = "<b> My Email : <font face='Courier' color='#00FF00'> Terminator@yahoo.com</font>";
msg[3] = "<b> This Site hacked by <font face='Courier' color='#00FF00'> Terminator </font>";
msg[4] = "<b> This Isn't A Joke <font face='Courier' color='#00FF00'> It's Bad Really</font><br><br>Greetz To : All <font face='Courier' color='yellow'>Virus32 Team</font> Defacers</font><br><br>Good Luck | Bye Bye<br><font size=30>================================= ";


text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
text2 = ""; //current string, which will be written
count = 0; //char index in string text
count2 = 0; //number of strings

text = msg[0].split(""); //text - string written

function writetext() { //show strings above on screen
text1 = text2 + "<font color='#00FF00'>" + text[count] + "</font>";
text2 += text[count];
document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write

if (count < text.length-1){
count++;
setTimeout('writetext()', 25);
}
else { //if this string is written, get the new string
count = 0;

if (count2 != 4) { //write 4 strings
count2++;
text2 += "<p>"; //a new line
text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
setTimeout('writetext()', 25);
}
}
}
</script>
<!--Terminator-->
<!--Terminator-->
<script>
function tb5_makeArray(n){ this.length = n; return this.length;
}
tb5_messages = new tb5_makeArray(3);
tb5_messages[0] = "[+] Hacked by Terminator & Virus32 Team [+]";
tb5_messages[1] = "[+]./ Virus32 Team [+]";
tb5_messages[2] = "[+] Terminator Was Here ... !!! [+]";
tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 10;
tb5_speed = 50;
tb5_delay = 2000;
var tb5_counter=1;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="";
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){ k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i; temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){ if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){ if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){ clearTimeout(tb5_timerID); return; } tb5_counter++; tb5_currMsg=0; } else{ tb5_currMsg++; } n=0; tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_"; } tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr); tb5_sp=tb5_delay;
}
else{ tb5_sp=tb5_speed; k = tb5_arr[n]; tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k); tb5_stsmsg = ""; for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++) tb5_stsmsg += tb5_sts[i]; document.title = tb5_stsmsg; n++; } tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){ tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();

</script>
<!--Emperor Team-->
<!--Emperor Team-->
<div id="nothing" style="font-family: 'Courier';"><h2><font size="30">=================================</font><br><font color="#00FF00" size="30"><u>Hacked By Terminator </u></font></h2><p><b>Where's Your Security Admin ? <font color="#00FF00" face="Courier"> Security Not Important For Us ... !!!</font></b></p><p><b><b> My Email : <font color="#00FF00" face="Courier"> </font></b></b></p><p><b><b><b> Hey Admin, <font color="#00FF00" face="Courier">Please Up Your Security Level!!</font></b></b></b></p><p><b><b><b><b> This Isn't A Joke <font color="#00FF00" face="Courier"> It's Fuck Really</font><br><br>Greetz To : All <font color="yellow" face="Courier">Iranian</font> Defacers<br><br>Good Luck | Bye Bye<br><font size="30">=================================<font color="#00FF00"> </font></font></b></b></b></b></p></div>

<a href="/fa/"><script language="JavaScript">var backgroundOffset = 0;var bgObject = eval('document.body');function scrollBG(maxSize) {backgroundOffset = backgroundOffset + 1;if (backgroundOffset > maxSize) backgroundOffset = 0;bgObject.style.backgroundPosition = "0 " + backgroundOffset;}var ScrollTimer = window.setInterval("scrollBG(307)", 64);</script></a>
<style type="text/css">
<!-- .spanstyle{position:absolute;visibility:visible;top:-50px;font-size:10pt;font-family:System;font-weight:italic;color:#666666}body{width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}-->
</style>
<script> alert("..:: This WebSite Has Been HaCkeD By Terminator ::.. ")</script>


<p align="center"><embed src="/fa/%5B+%5D._%20Iranian%20Hacker%20%5B+%5D_files/samim-def.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="1" width="1"></p>
<script>
var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;
if(navigator.appName == "Netscape") document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);
function mischandler(){
return false;
}
function mousehandler(e){
var myevent = (isNS) ? e : event;
var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;
if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;
}
document.oncontextmenu = mischandler;
document.onmousedown = mousehandler;
document.onmouseup = mousehandler;
</script>
<!--Samim.s-->
<!--Samim.s-->
<script type="text/javascript">
function toSpans(span) {
var str=span.firstChild.data;
var a=str.length;
span.removeChild(span.firstChild);
for(var i=0; i<a; i++) {
var theSpan=document.createElement("SPAN");
theSpan.appendChild(document.createTextNode(str.charAt(i)));
span.appendChild(theSpan);
}
}
function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
this.length=span.firstChild.data.length;
this.span=span;
this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
this.hInc=this.deg/this.length;
this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
this.timer=null;
toSpans(span);
this.moveRainbow();
}
RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
if(this.hue>359) this.hue-=360;
var color;
var b=this.brt;
var a=this.length;
var h=this.hue;

for(var i=0; i<a; i++) {

if(h>359) h-=360;

if(h<60) { color=Math.floor(((h)/60)*b); red=b;grn=color;blu=0; }
else if(h<120) { color=Math.floor(((h-60)/60)*b); red=b-color;grn=b;blu=0; }
else if(h<180) { color=Math.floor(((h-120)/60)*b); red=0;grn=b;blu=color; }
else if(h<240) { color=Math.floor(((h-180)/60)*b); red=0;grn=b-color;blu=b; }
else if(h<300) { color=Math.floor(((h-240)/60)*b); red=color;grn=0;blu=b; }
else { color=Math.floor(((h-300)/60)*b); red=b;grn=0;blu=b-color; }

h+=this.hInc;

this.span.childNodes[i].style.color="rgb("+red+", "+grn+", "+blu+")";
}
this.hue+=this.hspd;
}
var message=<center> "What The Fuck ? You Can NoT Copy It ... !!!"</center>

///////////////////////////////////
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")


/***********************************************
* DisableIt - ? FriendsterMagic.net
* Visit FriendsterMagic.net for hundreds layouts & scripts
* This notice must stay intact for legal use
* Coded by ka Paul pauldemonteverde[AT]yahoo.com
***********************************************/
document.write(unescape("%3C%4D%45%54%41%20%48%54%54%50%2D%45%51%55%49%56%3D%22%49%6D%61%67%65%54%6F%6F%6C%62%61%72%22%20%43%4F%4E%54%45%4E%54%3D%22%4E%6F%22%3E%3C%4D%45%54%41%20%4E%41%4D%45%3D%22%4D%53%53%6D%61%72%74%54%61%67%73%50%72%65%76%65%6E%74%50%61%72%73%69%6E%67%22%20%43%4F%4E%54%45%4E%54%3D%22%54%72%75%65%22%3E"));//-->
document.write(unescape("%3C%53%43%52%49%50%54%20%74%79%70%65%3D%22%74%65%78%74%2F%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%3C%21%2D%2D%0D%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%64%28%29%7B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%7D%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%64%72%61%67%73%74%61%72%74%3D%64%64%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%73%62%28%29%7B%77%69%6E%64%6F%77%2E%73%74%61%74%75%73%3D%22%22%3B%73%65%74%54%69%6D%65%6F%75%74%28%22%73%62%28%29%22%2C%31%30%29%7D%73%62%28%29%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%70%31%28%29%7B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%7B%69%66%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%5B%69%5D%2E%73%74%79%6C%65%2E%76%69%73%69%62%69%6C%69%74%79%21%3D%22%68%69%64%64%65%6E%22%29%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%5B%69%5D%2E%73%74%79%6C%65%2E%76%69%73%69%62%69%6C%69%74%79%3D%22%68%69%64%64%65%6E%22%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%5B%69%5D%2E%69%64%3D%22%6E%70%22%7D%7D%7D%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%70%32%28%29%7B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%7B%69%66%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%5B%69%5D%2E%69%64%3D%3D%22%6E%70%22%29%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%5B%69%5D%2E%73%74%79%6C%65%2E%76%69%73%69%62%69%6C%69%74%79%3D%22%22%7D%7D%3B%77%69%6E%64%6F%77%2E%6F%6E%62%65%66%6F%72%65%70%72%69%6E%74%3D%70%31%3B%77%69%6E%64%6F%77%2E%6F%6E%61%66%74%65%72%70%72%69%6E%74%3D%70%32%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%73%74%79%6C%65%20%74%79%70%65%3D%22%74%65%78%74%2F%63%73%73%22%20%6D%65%64%69%61%3D%22%70%72%69%6E%74%22%3E%3C%21%2D%2D%62%6F%64%79%7B%64%69%73%70%6C%61%79%3A%6E%6F%6E%65%7D%2D%2D%3E%3C%2F%73%74%79%6C%65%3E%27%29%3B%76%61%72%20%6F%3D%5B%22%69%6E%70%75%74%22%2C%22%74%65%78%74%61%72%65%61%22%2C%22%73%65%6C%65%63%74%22%5D%3B%6F%3D%6F%2E%6A%6F%69%6E%28%22%7C%22%29%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%73%65%6C%65%63%74%28%65%29%7B%69%66%28%6F%2E%69%6E%64%65%78%4F%66%28%65%2E%74%61%72%67%65%74%2E%74%61%67%4E%61%6D%65%2E%74%6F%4C%6F%77%65%72%43%61%73%65%28%29%29%3D%3D%2D%31%29%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%7D%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%72%65%45%6E%61%62%6C%65%28%29%7B%72%65%74%75%72%6E%20%74%72%75%65%7D%69%66%28%74%79%70%65%6F%66%20%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%73%65%6C%65%63%74%73%74%61%72%74%21%3D%22%75%6E%64%65%66%69%6E%65%64%22%29%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%73%65%6C%65%63%74%73%74%61%72%74%3D%6E%65%77%20%46%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%22%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%22%29%3B%65%6C%73%65%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%64%69%73%61%62%6C%65%73%65%6C%65%63%74%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%75%70%3D%72%65%45%6E%61%62%6C%65%7D%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%62%28%29%7B%77%69%6E%64%6F%77%2E%63%6C%69%70%62%6F%61%72%64%44%61%74%61%2E%63%6C%65%61%72%44%61%74%61%28%29%3B%73%65%74%54%69%6D%65%6F%75%74%28%22%63%62%28%29%22%2C%32%30%29%7D%63%62%28%29%3B%62%56%3D%70%61%72%73%65%49%6E%74%28%6E%61%76%69%67%61%74%6F%72%2E%61%70%70%56%65%72%73%69%6F%6E%29%3B%62%4E%53%3D%6E%61%76%69%67%61%74%6F%72%2E%61%70%70%4E%61%6D%65%3D%3D%22%4E%65%74%73%63%61%70%65%22%3B%62%49%45%3D%6E%61%76%69%67%61%74%6F%72%2E%61%70%70%4E%61%6D%65%3D%3D%22%4D%69%63%72%6F%73%6F%66%74%20%49%6E%74%65%72%6E%65%74%20%45%78%70%6C%6F%72%65%72%22%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%6E%72%63%28%65%29%7B%69%66%28%62%4E%53%20%26%26%20%65%2E%77%68%69%63%68%3E%31%29%7B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%7D%65%6C%73%65%20%69%66%28%62%49%45%20%26%26%20%28%65%76%65%6E%74%2E%62%75%74%74%6F%6E%3E%31%29%29%7B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%7D%7D%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%6E%72%63%3B%69%66%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%29%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%63%61%70%74%75%72%65%45%76%65%6E%74%73%28%45%76%65%6E%74%2E%4D%4F%55%53%45%44%4F%57%4E%29%3B%69%66%28%62%4E%53%20%26%26%20%62%56%3C%35%29%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%6E%72%63%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%6F%6E%65%28%29%7B%72%65%74%75%72%6E%20%74%72%75%65%7D%6F%6E%65%72%72%6F%72%3D%6F%6E%65%3B%2F%2F%2D%2D%3E%3C%2F%53%43%52%49%50%54%3E"));//-->
document.write("<BODY oncontextmenu=\"return false\" ondragstart=\"return false\" onselectstart=\"return false\">");
document.write("<NOSCRIPT>");
document.write("<META HTTP-EQUIV=\"ImageToolbar\" CONTENT=\"No\">");
document.write("<META NAME=\"MSSmartTagsPreventParsing\" CONTENT=\"True\">");
document.write("</NOSCRIPT>");
document.write("<META HTTP-EQUIV=\"ImageToolbar\" CONTENT=\"No\">");
document.write("<META NAME=\"MSSmartTagsPreventParsing\" CONTENT=\"True\">");

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
</script><meta http-equiv="ImageToolbar" content="No"><meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="True"><script type="text/javascript"><!--
function dd(){return false}document.ondragstart=dd;function sb(){window.status="";setTimeout("sb()",10)}sb();function p1(){for(i=0;i<document.all.length;i++){if(document.all[i].style.visibility!="hidden"){document.all[i].style.visibility="hidden";document.all[i].id="np"}}};function p2(){for(i=0;i<document.all.length;i++){if(document.all[i].id=="np")document.all[i].style.visibility=""}};window.onbeforeprint=p1;window.onafterprint=p2;document.write('<style type="text/css" media="print"><!--body{display:none}--></style>');var o=["input","textarea","select"];o=o.join("|");function disableselect(e){if(o.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1)return false}function reEnable(){return true}if(typeof document.onselectstart!="undefined")document.onselectstart=new Function ("return false");else{document.onmousedown=disableselect;document.onmouseup=reEnable}function cb(){window.clipboardData.clearData();setTimeout("cb()",20)}cb();bV=parseInt(navigator.appVersion);bNS=navigator.appName=="Netscape";bIE=navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer";function nrc(e){if(bNS && e.which>1){return false}else if(bIE && (event.button>1)){return false}}document.onmousedown=nrc;if(document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);if(bNS && bV<5) window.onmousedown=nrc;function one(){return true}onerror=one;//--></script><style type="text/css" media="print"><!--body{display:none}--></style><noscript><META HTTP-EQUIV="ImageToolbar" CONTENT="No"><META NAME="MSSmartTagsPreventParsing" CONTENT="True"></noscript><meta http-equiv="ImageToolbar" content="No"><meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="True">
<!--This Deface Page Has Been Designed By Samim.s Black Hat HaCkEr--></td></tr></tbody></table></p></td></tr></tbody></table></center></body></html>

<html><head>
<br></br>

کد های بالا را با فرمت html ذخیره کنید.


نظر (۵)

سلام داداش
ایول فقط ی راهنمایی میشه ی کاری ک دیگه نشه ادیتش کرد ی رمزی چیزی واسش گذاشت؟؟؟؟؟؟؟ممنون راهنمایی کنی
Dark Killer :
سلام عزیزم :)
نه ، تا حالا همچین چیزیم نشنیدم :|
درود.

برادر این صفحه دیفیس شما رو تو اینترنت اکسپلورر باز میکنیم یه جاش نوشته It's Fuck Really با فایرفاکس باز میکنیم نوشته It's Bad Really

:|
Virus 32 :
سلام
بعضی دیفیس هارو سعی میکنیم طوری بسازیم تا تو هر مرورگری یه متنی نمایش بده :)
اگه دقت کرده باشین بعضی از دیفیس هامون هم برای سرعت های بالای نت یه طرح داره برای سرعت های پایین یه طرح ساده تر دیگه
سلام
خوبی ویروس نیستی؟؟؟دلم واسه پستات تنگیده
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام. داداش منم مثل خوددت تنبل(*****) اگه میشه کدها رو اماده قرار بدین تا براتون دعا کنم
MR C0D3R :
سلام
مثل اونی که گفتی نیستیم ولی حس و حال چیزی رو نداریم :) 
کاری نداره فقط میخوای بریزی تو نوت پد با پسوند HTML ذخیره کنی //:
مرسی دیفیس خوبی بود :)


Cloner
MR C0D3R :
خواهش :)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی