صفحه دیفیس چرخش :: V i R u s Ʒ²

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

V i R u s Ʒ²

هک و امنیت

Virus 32

💢 دوستانم بی دفاع و دشمنانم بی جواب نخواهند ماند 💢

-->
آخرین نظرات
 • ۲۴ مهر ۹۷، ۲۰:۵۸ - mr. saibot
  ممنون

صفحه دیفیس چرخش

دریافت صفحه دیفیس
کدهای صفحه :

<div align="center">

<style type="text/css">
<!--
body{background:#000; padding:0;margin:0; margin:0 auto; width: 1000px}
h1,h2,h3,h4,h5,h6,div,table,tr,td,ul,a,ol,li,p,img{padding:0;margin:0;border:none;text-decoration: none; text-align: center; list-style-type: none; text-shadow: 0px 0px 10px #1fcd1f; font-family: Courier New; color: #1fff1f;}
.clear{clear:both;}
.genel {margin:0 auto; width: 1000px; margin: 50px 0px 0px 0px}
.baslik {margin: 0px 0px 20px 0px;}
.baslik h1 {
font-size: 60px;
-webkit-transition: all 0.3s ease-out;
-moz-transition: all 0.3s ease-out;
-ms-transition: all 0.3s ease-out;
-o-transition: all 0.3s ease-out;
transition: all 0.3s ease-out;
}
.baslik p {font-size: 40px}
.baslik h1:hover {-webkit-filter: blur(3px); filter: url(#blur-effect-1);}
.icerik p {font-size: 20px}
.footer {margin: 50px 0px 100px 0px; font-size: 12px}
.footer a:hover {text-decoration: underline}
.resim {margin: 50px 0px 0px 0px}
@-webkit-keyframes spaceboots {
0% { -webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(0deg); }
10% { -webkit-transform: translate(-1px, -2px) rotate(-1deg); }
20% { -webkit-transform: translate(-3px, 0px) rotate(1deg); }
30% { -webkit-transform: translate(0px, 2px) rotate(0deg); }
40% { -webkit-transform: translate(1px, -1px) rotate(1deg); }
50% { -webkit-transform: translate(-1px, 2px) rotate(-1deg); }
60% { -webkit-transform: translate(-3px, 1px) rotate(0deg); }
70% { -webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(-1deg); }
80% { -webkit-transform: translate(-1px, -1px) rotate(1deg); }
90% { -webkit-transform: translate(2px, 2px) rotate(0deg); }
100% { -webkit-transform: translate(1px, -2px) rotate(-1deg); }
}
#shake {
-webkit-animation-name: spaceboots;
-webkit-animation-duration: 0.8s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-timing-function: linear;
}
#shake {
display:inline-block
}
-->
</style>

<div class="genel">

<div id="shake" class="baslik">
<h1>HACKED BY Virus32<p>"Mission Complete..."</p></h1>
</div>
<!--#Baslik -->
<META http-equiv=content-type content=text/html;charset=windows-1254><body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">

<div align="center" style="color:#F00; font-size:18px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="tr">
<head>
<title>Hacked By Virus32</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9" />
<meta name="keywords" content="Hack, Hacked, Hacked By Virus32" />
<META NAME="ABSTRACT" CONTENT="security">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="All">
<META NAME=googlebot CONTENT="Index, Follow">
<META NAME=robots CONTENT="Index, Follow">
<meta name="distribution" content="global">
<script src="http://www.welcometohell.org/gravityscript.js"></script>
<style>
.barrel_roll {
-webkit-transition: -webkit-transform 4s ease;
-webkit-transform: rotate(360deg);
-moz-transition: -moz-transform 4s ease;
-moz-transform: rotate(360deg);
-o-transition: -o-transform 4s ease;
-o-transform: rotate(360deg);
transition: transform 4s ease;
transform: rotate(360deg);
}


</style>
<center><img src="http://bayanbox.ir/view/5950862607277819870/6016857953505659134.png">
<center><font color="white">
<pre style="font: 4px/3px monospace;"><blink>

NMMMMMMMMMMMMMM NMMMMMMMMMMM. 8MMMMMMMZ =MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMN, =MMMMMMMMMMMMMMMI MMMMMMMM, MMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMMI ZMMMMMMMMMMMMMMMMMI.
8MMMMMMMMMMMMMMMMMN MMMMMMMMMMMMMMMZ 8MMMMMMMMZ =MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM8 =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ ZMMMMMMMZ =MMMMMMM8 8MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8
ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI :MMMMMMMMMMMMMMMMM: 8MMMMMMMMMN IMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: :MMMMMMMN 8MMMMMMM= 8MMMMMMMMMMMMMMMMM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM8 8MMMMMMMMMMN IMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI =MMMMMMM MMMMMMMI 8MMMMMMMMMMMMMMMMM= ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
:MMMMMMMMMMN88888888888 8MMMMMMMMMMMN88888888 8MMMMMMMMMMM, MMMMMMMMMMMM MMMMMMMN .MMMMMMMMM NMMMMMMMMN .MMMMMMM, MMMMMMM, 8MMMMMMM8888888888Z 88888888888888MMMMMMMMMM
8MMMMMMMM IMMMMMMMMM, MMMMMMM, 8MMMMMMMMMMMN8MMMMMMMMMMMM MMMMMMMZ IMMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMMZ IMMMMMMM 8MMMMMMM, 8MMMMMMM: MMMMMMMMI
MMMMMMMM. =MMMMMMMMMN IMMMMMMMM. MMMMMMM, 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMN ZMMMMMMM 8MMMMMMM. MMMMMMMM ,NMMMMMMI 8MMMMMMM 8MMMMMMM: .MMMMMMMM:
MMMMMMMM =MMMMMMMMMN MMMMMMMMZ MMMMMMM, 8MMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM= ZMMMMMMN ZMMMMMMM. .MMMMMMMZ IMMMMMMM, 8MMMMMMMMMMMMMMMMZ 8MMMMMMM: :NMMMMMMMI
MMMMMMMM. =MMMMMMMMMN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM=MMMMMMMM88MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMI IMMMMMMM 8MMMMMMM MMMMMMMM NMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMM 8MMMMMMM: 8MMMMMMMMN
8MMMMMMM= =MMMMMMMMMN :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM.NMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM. =MMMMMMM MMMMMMMM IMMMMMMM MMMMMMM8 8MMMMMMMMMMMMMMMM 8MMMMMMM:IMMMMMMMMMM
:MMMMMMMM ,II8MMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM, ,MMMM= MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMN MMMMMMM, MMMMMMM8 8MMMMMM.MMMMMMN, 8MMMMMMMMMMMMMMMI 8MMMMMMM,MMMMMMMMM
=MMMMMMMM= ZMMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM, ,MM= MMMMMMMM MMMMMMMZ NMMMMMMN: NMMMMMMM: ,MMMMMMIMMMMMM= 8MMMMMMM. 8MMMMMMM:IMMMMMMMZ
MMMMMMMMM= ZMMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM, ZN MMMMMMMM MMMMMMMZ =MMMMMMMM ,MMMMMMMI MMMMMM8MMMMMM 8MMMMMMM, 8MMMMMMM: ZMMMMMMM
MMMMMMMMMMM8ZNMMMMMMN =MMMMMMM= MMMMMMM, 8MMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMM8IIIIIIIIIII MMMMMMMMM=.:MMMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMN 8MMMMMMM 8MMMMMMM: MMMMMMMM
=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMN :MMMMMMMZ MMMMMMM, 8MMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM :MMMMMMMMMMMMMMMMMMM= =MMMMMMMMMMMI 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMZ 8MMMMMMM: MMMMMMMMM
NMMMMMMMMMMMMMMMMMN MMMMMMMM MMMMMMM, 8MMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMI MMMMMMMMMMMMMMMMMN MMMMMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMMMN. 8MMMMMMM: MMMMMMMMM
:8MMMMMMMMMMMMMMMN NMMMMMMM= MMMMMMM, 8MMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMM, ZMMMMMMMMMN 8MMMMMMMMMMMMMMMMM: 8MMMMMMM: NMMMMMMMMM
:NMMMMMMMMMMMMMN =MMMMMMMM MMMMMMM, 8MMMMMMM, MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM .MMMMMMMMMMMM, =MMMMMMMMMI 8MMMMMMMMMMMMMMMMM 8MMMMMMM: MMMMMMMMMM
:MMMMMMN. MMMMMM MMMMMMMMM
MMMMMI MMMMMI
MN MNI
</blink>
</pre>
</center>
<center><font color="white" face="Tahoma" size="2"> <b><font face="Courier New"><h1>Where Is Your <font color="red">Security</font> ?</h1><font color="white">
<center><font color="white" face="Tahoma" size="2"> <b><font face="Courier New"><h2> <font color="white"><font color="red"></font></font> <font color="white"><font color="red"></font><font color="white"></font><font color="red"></font>
<body oncontextmenu="return false;" style="background-image: url('/&quot;http://www.welcometohell.org/bg.gif&quot;'); background-repeat: repeat;" alink="#FFFFFF" bgcolor="black" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF">
<body class="barrel_roll">
<center><font color="white" face="Tahoma" size="2"> <b><font face="Courier New"><h1>Hacked <font color="red"> By</font> Virus32 </h1><font color="white">

<div class="wraptocenter_big"><span></span>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="0" height="0">
<param name="movie" value="http://error-404.do.am/50256-h4ck3d.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://error-404.do.am/50256-h4ck3d.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="0" height="0"></embed>
</body>

دریافت
حجم: 180 کیلوبایت

نظر (۱۴)

جالب بود . میتونم بپرسم چجوری میتونم ادیتش کنم؟
Virus 32 :
اینجا رو بخوندی
سلام دوست عزیز .مرسی ک برام رمزو فرستادی .این کد چی میکنه میشه یکم توضیح بدی تنکس.راستی من تازه با سایتتون آشنا شدم سایتتون عااااالیه
Virus 32 :
سلام خواهش میکنم
کدوم کد؟
سلام استاد
من یه مشکلی در دیفیسی ک درست کردم دارم:
من دیفیسمو بدون هیچ مشکلی درست کردم ,داخل هاست گذاشتم,لینکشو برا دوستام به نمایش گذاشتم,اما دوستام بعد کلیک رو لینک میگفتن آهنگ لود نمیشه و ارور میده ک اهنگو دانلود کنید, در حالی ک من آهنگو با لینک مستقیمشم گذاشتم اما نمیدونم چرا همچی اروری میده :(
از یکی پرسیدم گفت مشکل احتمالا از هاستشه ک رایگانه , به نظر شما این حرفش درسته؟؟
مشکل از فلش پلیر هم نیس.
اینم کدی ک برا آهنگ گذاشتم:


ممنون
Virus 32 :
سلام عزیز
کدت که ثبت نشده
ولی احتمال میدم از فلش پلیر باشه
ربطی به هاست نداره
وای آخ جــــــــــــون
بالاخره ویروس جــــــــــون اومد
قربونت ویــــروس
فقط یه سوال داشتم شما چند وقت یبار آزاد می شی؟؟!!!

فــــــــــــــ*ــــــــــــــــدات

راســـــــتی این دیفیسم محشر بود:)
وای آخ جــــــــــــون
بالاخره ویروس جــــــــــون اومد
قربونت ویــــروس
فقط یه سوال داشتم شما چند وقت یبار آزاد می شی؟؟!!!

فــــــــــــــ*ــــــــــــــــدات

راســـــــتی این دیفیسم محشر بود:)
Virus 32 :
نمیدونم داشی :)
عه جدی ؟؟!!!!
براتون هم لینکشو و هم کداشو میفرسم ایمیلتون
بیزحمت بگین مشگل کجاس؟؟
ممنون
Virus 32 :
ایملیت رو چک کن جواب دادم
ساعاااام 😉
Virus 32 :
ساعاااااااااام خعلی میخوامت مشتی
اگه وسیله تو بالت هست یه سر بیا لش شیم :)
دلم یه گوشه خلوت میخواد
با به پاکت ...
Virus 32 :
واااااااااااایی دهنت سرویس
بی ستونم کو؟؟؟؟؟؟؟
دمت گرم داداش ، قربون دستت ، پستات ینی خیلی بمن کمک کرد اینم جیمیل ،،،،رمز رو برامن بفرست بی زحمت
Sardar8117@gmail.com
سلام داداش رمز مطالب لطفا بده
سلام!
خیلی ممنون بابت کد.
بخش هک بدون نرم افزار میره تو پیوندها :-(
مگه فی*تر شده؟
Virus 32 :
سلام
متاسفانه :(
آقا ویروسه توی وبلاگ قبلیت که بسته شد وقتی
بازش میکنی یاسعت عجیب میاد آموزشش رو بزن لطفا
مرسی
Virus 32 :
چشم عزیز کدش رو قرار میدم
سیلام :)
http://abyar.rzb.ir/
http://p30software.rzb.ir/
http://vivazdownload.lye.ir/
http://sitedl.rozblog.com/
http://itiraniyan.blogsky.com/
http://chibile.blogsky.com/
با اجازه :) از دیف هاتون استفاده نمودم :)
یا علی رفیق
Virus 32 :
سلام عزیز
دمت گرم ;) قشنگ زدی
دیفیس ها تو بفرست به اشتراک بزارم
 • Virus32
 • امیرحسین مهدیزاده
 • لطفا دیفیس های بیشتری قرار دهید
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی